2017/1369 Energielabel, wat is nodig

In navolging op mijn vorige blog een vervolg over details. We weten nu dat de ErP richtlijn, het energielabel, is vervangen. Er moet informatie geregistreerd worden per 1-1-2019. Echter moet dan ook de informatie van oude reeds nu verkochte producten worden geregistreerd. Met terugwerkende kracht gaat dat in. Dat betekend dus nu vastleggen van de informatie die straks ingevoerd moet worden.

Wat is het doel van die database?

1. Ondersteuning van de autoriteiten, bij de controle en handhaving.
2. Informatie verstrekken aan de eindgebruiker over de energielabels
3. Informatie ten behoeve van marktonderzoek “stand der techniek”. Dit ten behoeve van mogelijke herziening van de etikettering.

Wat moet er vastgelegd worden?

We kijken daarvoor in artikel 12 van de richtlijn. In dit artikel wordt uitgelegd wat het doel is en hoe eea opgezet gaat worden. Ook zijn de rechten en plichten hierin vastgelegd. Voor de inhoud van de database wordt weer verwezen naar een bijlage. Specifiek Bijlage I van de richtlijn. Hier staat vermeld welke informatie moet worden ingevoerd.

Er zijn een aantal onderverdelingen gemaakt. Te weten gegevens die door de fabrikant/leverancier moeten worden ingevoerd. En gegevens die door de autoriteiten moeten worden ingevoerd. De informatie in de database is ingedeeld in 2 categorieën. Een publiek deel, wat door iedereen is in te zien. En een deel dat alleen door de autoriteiten kan worden ingezien. Het afgeschermde deel.

Publieke informatie

Voor het publieke deel moet de volgende informatie worden verzameld:

 • Naam/Handelsmerk
 • Adres
 • Contact gegevens
 • andere juridische gegevens*

Dit is nog zeer algemeen en van toepassing voor veel producten van die leverancier. Daarna volgen meer product specifieke gegevens:

 • typeaanduiding
 • het energielabel** in elektronische vorm
 • de parameters zoals vermeld op het label
 • de parameters van het product informatieblad in elektronische vorm

Afgeschermde informatie

Dan het afgeschermde deel. Hier moet ook de nodige informatie worden geregistreerd te weten:

 • de typeaanduiding van alle gelijkwaardige modellen die reeds in de handel zijn gebracht
 • de technische documentatie als omschreven in artikel 12, lid 5.

Artikel 12, lid 5 zegt:
De verplichte specifieke delen van de technische documentatie die de leverancier in de databank dient in te voeren, behelzen alleen:

 1. een algemene beschrijving van het model aan de hand waarvan dit duidelijk en gemakkelijk kan worden herkend;
 2. verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen of andere gehanteerde metingsnormen;
 3. de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie, het onderhoud of het testen van het model;
 4. de gemeten technische parameters van het model;
 5. de met de gemeten parameters gemaakte berekeningen;
 6. de testomstandigheden indien niet voldoende beschreven onder 2)

Daarnaast kan de leverancier op vrijwillige basis aanvullende delen van de technische documentatie in de databank opnemen.

Ook van huidige producten (vanaf augustus 2017)

Met andere woorden er moet een volledig rapport beschikbaar zijn en die informatie moet worden ingevoerd in de database. Niet zo verrassend maar heeft iedere fabrikant van verlichtingstoestellen en lichtbronnen dat op dit moment ter beschikking? In de praktijk kom ik helaas maar al te vaak bedrijven tegen die geen informatie beschikbaar hebben. Let wel het moet dus met terugwerkende kracht. Dus ook van de producten die op dit moment worden verkocht, moet straks de informatie alsnog worden ingevoerd.

De autoriteiten moeten ook nog de nodige informatie invoeren. Maar eerlijk gezegd staat dat niet in verhouding met de informatie die de industrie zal moeten gaan invoeren.

De vraag is hoe dat moet gaan werken. Van 1 product zijn er vaak vele afgeleiden. Die met regelmaat worden vervangen en gewijzigd. In Nederland hebben we al meer dan duizend producenten van verlichting. Let wel daar zijn hele kleine bij (kunstenaars, ateliers, etc). Maar ook hele grote zoals die met dat blauwe logo in het zuiden des lands. Dat is dan enkel Nederland maar Europa is erg groot en heeft nog een veelvoud van dit aantal producenten. Die moeten allemaal die informatie gaan invoeren.

Product informatieblad of energielabel?

In de richtlijn wordt telkens gesproken over een product informatieblad. Er is ook een definitie gemaakt van een product informatieblad. Te weten:

Een standaarddocument met informatie betreffende een product, in afgedrukte of elektronische vorm.

In de regeling staat echter nergens vermeld wat er in dit document moet komen te staan. Naar verwachting zal dat in de uitvoeringsregeling wel vermeld worden. De vraag is dan wel hoe we dan informatie verzamelen die mogelijk nodig is, maar we niet hebben verzameld, omdat we niet wisten dat het moest.

In de op dit moment geldende uitvoeringsregeling 874/2012 wordt in Bijlage II melding gemaakt van de inhoud van een productkaart.

“Productkaart voor elektrische lampen
Op de kaart wordt de in de tabel gespecificeerde informatie weergegeven. Wanneer geen productbrochure wordt verstrekt, kan het etiket op het product als productkaart worden beschouwd.”

In diezelfde regeling staan echter 3 tabellen vermeld. In de tekst wordt niet duidelijk vermeld welke tabel wordt bedoeld. Het is dus onduidelijk wat nu precies bedoeld wordt. Het lijkt het erop, dat op die productkaart dezelfde informatie behoort te staan welke op het energielabel staat.

Samenvattend:

Informatie nu reeds te verzamelen om straks te kunnen registreren:

 • naam/handelsmerk
 • adres
 • contact gegevens
 • juridische info (onbekend wat)
 • typeaanduiding
 • energielabel in elektronische vorm
 • de parameters zoals vermeld op het energie label
 • de parameters van het product informatieblad (nog onbekend wat precies)
 • de typeaanduiding van alle gelijkwaardige modellen die reeds in de handel zijn gebracht
 • technische documentatie alsvolgt:
  a) een algemene beschrijving van het model aan de hand waarvan dit duidelijk en gemakkelijk kan worden herkend;
  b) verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen of andere gehanteerde metingsnormen;
  c) de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie, het onderhoud of het testen van het model;
  d) de gemeten technische parameters van het model;
  e) de met de gemeten parameters gemaakte berekeningen;
  f) de testomstandigheden indien niet voldoende beschreven onder b).

* Juridische gegevens; de richtlijn is niet duidelijk in wat daar precies onder wordt verstaan. Naar verwachting zullen dat details zijn als inschrijving kvk en bijvoorbeeld de verantwoordelijke persoon voor de conformiteit van de producten.
**met het label wordt het energielabel bedoeld. Niet het product identificatie etiket (typeplaatje) zoals gebruikelijk op een toestel is aangebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *